/Files/images/Коллаж.JPG

Виступ заступника директора

з виховної роботи Тельної С.М.

Сучасні підходи до освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ)

Сучасна школа – це щось значно більше, ніж традиційна передача знань. Школа відіграє ключову роль у вихованні громадян, які мають бути готовими до життя у демократичному суспільстві і до конструктивної взаємодії з іншими. Адже саме в школі кожен отримує перший досвід суспільного життя, тож вкрай важливо, щоб цей досвід формував активну громадянську позицію. Зростання дискримінації і нетерпимості в суспільстві, збільшення випадків порушення прав людини, спад громадянської активності свідчать про кризу демократії в Європі та в Україні зокрема. Ці виклики актуалізують необхідність вивчати та щоденно практикувати демократичні принципи і повагу до універсальних прав людини, починаючи зі школи.

Від якісної громадянської освіти й освіти з прав людини великою мірою залежить поглиблення і збереження демократії в Європі та світі. Рада Європи уже багато років пропагує розвиток культури демократії і прав людини у школі, розробляючи чіткі рекомендації щодо того, яким чином школа має готувати громадяниеа до участі у демократичних процесах в державі та успішної самореалізації у сучасному світі. Освіта все більше і більше розглядається як засіб захисту від таких явищ і порушень прав людини, до яких вони призводять, а також є значним внеском в соціальні зв'язки, соціальну справедливість, рівність і мир.

З міжнародних документів про права людини виділити ряд основних принципів, на які має опиратися демократична школа:

· демократична участь;

· різноманітність як ресурс;

· рівність можливостей;

· повага до людської гідності

Громадянське суспільство починається з виховання громадянина. Тому здійснення правоосвітньої та правовиховної роботи з учнями є доцільним з перших днів перебування в школі, оскільки школа – це осередок формування громадянина, що має сприяти розвитку демократичної культури, формуванню громадянської компетентності, правових знань, умінь, гідності та відповідальності учнів, усвідомленню та прийняттю ними демократичних принципів життя та пріоритету прав людини. І найперше, з чого починається знайомство дитини з принципами демократії – це розуміння, що різноманітність – це ресурс.

Інтерактивна вправа «Моє улюблене право»

Саме освіта відіграє важливу роль у пропагуванні головних цінностей Ради Європи: рівності, демократії, прав людини й верховенства права, а також у запобіганні порушенням прав людини. Це зростаюче визнання важливої ролі освіти відображено в прийнятті Хартії з освіти для демократичного громадянства й освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ) державами-членами Ради Європи ще в 2010 році. Ця Хартія – важливий довідковий документ для тих, хто працює в галузі громадянської освіти й освіти з прав людини.

Відеофільм «Хартія»

Для України відповідь на запитання «що таке демократична школа» - це ще й бачення того, якими мають бути демократичні реформи в шкільній освіті. Адже реальна шкільна автономія, педагогіка партнерства, дитиноцентризм, задекларовані у Концепції нової української школи, реалізуються насамперед через практичне втілення цінностей демократії та прав людини в освітній процес, організацію діяльності школи та управління нею.

Демократична школа – це не ідеальна школа, де немає жодних проблем. Це школа, де всі суб'єкти шкільного життя слухають і поважають один одного, а всі важливі рішення приймаються усіма сторонами, різноманітність сприймається як ресурс. Це школа, у якій не бояться говорити про виклики і труднощі, а разом шукають шляхи виходу з проблематичних ситуацій. Це школа, у якій за жодних обставин не забувають демократичні принципи і не нехтують ними.

Концепція реформування української школи закладає докорінно нові підходи до освітнього процесу, пропонуючи педагогам переорієнтувати увагу на формування компетентностей учнів, відійшовши від традиційних методик простого передавання знань.

Зміни до навчальних програм мають на меті поступовий перехід на принципи демократичного навчання, предбачені «Концепцією нової української школи». Для формування ключових компетентностей під час освітнього процесу було виділено низку наскрізних змістовних ліній, зокрема «громадянську компетентність», яка сприятиме формуванню правової культури, яка є сьогодні головним фактором соціалізації особистості учнів і впливає на соціальне самовизначення молоді, засвоєння учнями певних знань, вироблення в них системи відносин і способів діяльності, здатності мислити, уміння аналізувати інформацію, формування навичок використання правових знань і вмінь для творчого розв'язання проблем.

Ефективність запровадження громадянської освіти у школі можлива лише за умов створення демократичного клімату в колективі. Важливою складовою цього клімату мають стати спілкування учнів і вчителів, взаємоповага до людської гідності, демократичний підхід у вирішенні питань шкільного учнівського самоврядування, реальне забезпечення прав дитини як особистості.

Всеукраїнська програма освіти для демократичного громадянства «Демократична школа», яка реалізовується Європейським центром ім.Вергеланда та Міністерством освіти і науки України за співпраці з Радою Європи з метою поглиблення культури демократії та розвитку громадянських компетентностей у школі, підтримує реформи з демократизації шкільної освіти в Україні, спираючись на нещодавно ухвалену концепцію «Нової української школи» та рекомендації Ради Європи у сфері освіти для демократичного громадянства і прав людини.

Освіта для демократичного громадянства і прав людини – це:

· Навчання про права людини і демократію – допомагає зрозуміти наші права і принципи демократії;

· Навчання для дотримання прав людини і принципів демократії – допомагає реалізувати наші права і принципи на практиці, захистити права у разі порушення;

· Навчання через – допомагає осягнути наші права і принципи демократії через власний досвід.

Концепція «Нової української школи» повністю відповідає підходам та принципам Ради Європи у сфері освіти для демократичного громадянства і прав людини, вкотре підтверджуючи демократичний європейський вибір України.

Тобто освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини – це зміна курсу від покладання на вправи з підручників і здобування теоретичних знань на діяльне інтерактивне навчання і розбір «реальних життєвих питань».

Як наслідок, навчальним програмам для ОДГ/ОПЛ стали доступні нові навчальні матеріали.

Презентація «Посібники Ради Європи»

Громадянська освіта – це якісна систематична підготовка людини до суспільного життя в умовах демократії, коли якості громадянина виховуються всім укладом школи, зокрема й духом взаємин між дітьми і дорослими. Громадянську позицію виховують не лише на уроках. Дитина почувається громадянином, коли громадянським ставленням насичене все навчальне і виховне середовище школи. Створити таку атмосферу – це і є завдання дорослих. Коли дитина знає, що її думку буде почуто, що вона може впливати на процеси, які відбуваються в школі, і так виявляти свою соціальну позицію, така дитина стане справжнім громадянином і щоденними вчинками наближатиме щасливе майбутнє своєї країни.

Виступ Тельної С.М. (презентація)

Виступ голови методичного об'єднання класних керівників Лебединсьокї О.Д.

Формування правовоїкультури учня

Проблема виховання і розвитку особистості підлітків на сучасному етапі актуальна, як ніколи.

Я вважаю, що виховувати і вчити треба в дусі часу. У кожної епохи своє виховання, своя моральна основа, своя віра, своє слово. Але є поняття, ідеали, загальнолюдські цінності на всі часи: Вітчизна, Сім'я, Праця, Мир, Земля. На плечах класного керівника лежить нелегке завдання – виховання людини нової епохи, громадянина, соціально-активної особистості, особистості, яка вважає себе повноправним членом суспільства, яка знає свої права і свободи, яка вміє ними користуватися і захищати їх, поважаючи закон і правопорядок в суспільстві.

В школі створена і функціонує система правового виховання підростаючого покоління “Я – успішна особистість”. Процес формування якої здійснюється через призму суб’єктності.

ПРИЗМА СУБ’ЄКТНОСТІ

• Самопізнання

• Рефлексія

• Самооцінка

• Самоусвідомлення

• Саморух

• Самовиховання

• Саморозвиток

На нашу думку, на даному етапі формування правової культури у особи повинні бути сформовані загальні уявлення про основні правові норми, які тісно переплітаються з моральними нормами та окремі норми конституційного, цивільного, сімейного, адміністративного та кримінального законодавств.

В школі працює Система формування правової культури, яка складається з

- Передача навичок вирішення типових життєвих ситуацій в правовому полі.

- Позитивний стимул

- Дотримання певних норм

- Діяльнісний підхід

- Використання суб’єктивного досвіду

- Рівноправне партнерство

- Свобода вибору

КРИТЕРІЇ УСПІШНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УЧНЯ ЯК ГРОМАДЯНИНА:

- Повага до закону та дотримання прав людини

- Уміння досягати компромісів

- Уміння попереджати та розв’язувати конфлікти

- Ефективната конструктивна участь у громадському житті

- Соціальна та громадська компетентності

Технологічне забезпечення системи
з формування правової культури школяра:

- Технологія розвитку життєстійкості та життєздатності особистості;

- Технологія життєтворчого та соціального супроводу;

- Технологія життєвого проектування особистості;

- Технологія соціального проектування і соціальної практики

В початковій школі такі форми правової освіти:

- колективні та індивідуальні бесіди; аналіз життєвих ситуації;

- читання та обговорення з учнями літературних творів, з відповідною правовою оцінкою, того що трапилось;

- створення спеціальних педагогічних ситуацій морального вибору; екскурсії.

Враховуючи вікові особливості учнів основної школи у роботі з ними використовуються такі форми роботи:

- відверта розмова,

- просвітницький тренінг,

- гра-експрес, квести,

- рольова гра,

- колективна творча справа (жива газета, випуск газети, презентація, усний журнал),

У роботі з учнями старшої школи використовуються такі форми роботи:

- диспут,

- дебати,

- брифінг,

- КВК,

- брейн-ринг,

- тренінг, прес-конференція,

- створення колажів, відеороликів.

ПАРТНЕРСТВО І ВЗАЄМОДІЯ З БАТЬКАМИ

· Постійно діючий лекторій та консультативний пункт для батьків;

· Психологічний супровід родин, сімейне консультування

· Тематика тренінгів та батьківських зборів:

- Мистецтво родинного спілкування.

- Дитячі страхи. Шляхи їх подолання.

- Насильство над дітьми: види, причини, наслідки.

- Сім’я як чинник соціалізації учнів

Батьківський клуб напрямки:

- «Від дитинства до школи»

- «Ми та наші діти»

- «Світ моїх захоплень»

Створена система правової культури це перша сходинка до створення Демократичної школи.

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРАКТИЧНИМИ ПОСІБНИКАМИ «Демократична школа»

Щоб визначитися, у яких напрямках може розвиватися школа, яка прагне стати більш демократичною, виділили три сфери демократичних змін.

- Демократія і права людини в освітньому просторі.

- Демократичне середовище і демократичне врядування.

- Партнерство з батьками і місцевою громадою.

Щоб перенести роботу із демократизації школи в практичну площину, експерти та тренери Програми розробили Інструмент демократичного розвитку школи.

7 практичних кроків із демократичного розвитку школи:

• 1.Знайти однодумців і сформувати ініціативну групу

• 2. Провести самооцінку школи за допомогою Інструменту та за участі представників усіх учасників процесу

• 3. Запланувати дії проекти для демократичних змін у школі

• 4. Реалізувати план дій за участі усіх учасників освітнього середовища

• 5. Оцінити демократичні зміни у школі

• 6. Проаналізувати досягнення та помилки. Описати історії успіху та поділитися ними

• 7. Запланувати подальші кроки з демократичного розвитку школи

Використання цього інструменту можна порівняти з візитом до лікаря. Коли ми себе погано почуваємо, ми відвідуємо лікаря, щоб встановитидіагноз, а не біжимо в аптеку за чудодійною пігулкою від всього. Тож демократія не є панацеєю від усіх проблем, а всього лише шляхом вирішення цих проблем.

Я вам пропоную табличку «План дій з демократичного розвитку школи». Всі матеріали для ознайомлення будуть вам надані в електронній формі.

І останнє: програма Демократична школа пропонує вам створити свою історію успіху з розвитку Демократичної школи.

Виступ Лебединської О.Д. (презентація)

Посібники Ради Європи

Кiлькiсть переглядiв: 308