Сьогодні одним із провідних напрямів освітньої реформи є створення принципово нового механізму взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, який має ґрунтуватися на дотриманні принципу єдності їх інтересів.

Головними завданнями школи є турбота про постійне підвищення якості навчально-виховного процесу, розвиток творчого потенціалу кожного вчителя й колективу в цілому, створення умов для підтримання інтелектуального фону, виховання дієвого інтересу до навчально-виховної діяльності, впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення потреб у самовдосконаленні. Тому робота в школі спрямована на формування особливого типу педагога з новим мисленням – демократичним, інтуїтивним, прогностичним, акмеологічним. Розв’язанню цього завдання сприяє розроблена структура шкільної методичної роботи, система нарощування та оновлення фахових знань, нових педагогічних ідей та технологій, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.

Отже метою роботи методичної служби є створення умов для всебічного розвитку особистості педагога, озброєння кожного вчителя необхідними для цього знаннями, уміннями й навичками, напрацювання стратегій для створення творчої атмосфери в колективі педагогів.

Методична служба в школі являє собою цілісну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем вчителів систему взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя школи, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи в цілому, на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку учнів.

Педагогічний аналіз і оцінювання діяльності школи в минулому навчальному році показали, що науково – методична робота була спрямована на вирішення проблеми «Створення атмосфери творчої міжособистісної взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу в умовах компетентнісного підходу».

Сьогодні навчально-виховний процес у школі здійснює творчий колектив: 3 учителі – методисти, 3 старших учителі, 13 педагогів із вищою кваліфікаційною категорією. 7 вчителів мають І категорію, 4 вчителі –ІІ категорію, 6 - спеціалістів.

Кількісно-якісний склад педагогічних працівників
Навчальний рік Кількість педпрацівників Вища І ІІ спеціаліст Старший учитель Учитель-методист
2011/2012 33 16 8 5 4 3 5
2012/2013 29 15 7 3 4 3 5
2013/2014 32 14 8 4 6 4 4
2014/2015 33 13 7 3 10 3 4

Організаційно-методичне забезпечення реалізації науково-методичної проблеми школи спрямовувалося на удосконалення професійної компетентності педагогів, формування в учителів свідомого сприйняття продуктивних, діяльнісних технологій навчання, що забезпечують умови компетентнісно зорієнтованого навчання, соціалізацію навчально-виховного процесу, розвиток в учнів життєвих компетенцій.

Основними напрямами методичної роботи були:

- надання допомоги вчителям з окремих теоретичних та методичних питань щодо удосконалення педагогічної компетентності (семінари, консультації, засідання МО, наставництво, організація самоосвіти, співбесіди, методичні наради);

- опанування діяльнісних технологій навчання та методи їх трансформування в педагогічну практику;

- проведення експериментальної діяльності.

Професійно-особистісні якості вчителів розвивалися в напрямах формування:

- ціннісніх орієнтацій, адекватних завданням розвитку школи та вимогам компетнтісно зорієнтованого навчання;

- упровадження в навчально-виховний процес новітніх теоретичних розробок, ефективного педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій;

- навичок самоаналізу та саморегуляції педагогічної діяльності.

Адміністрацією спільно з методичною радою проводилося:

- виявлення, вивчення та узагальнення досвіду інноваційної діяльності вчителів, та поширення узагальнених матеріалів досвіду;

- надання методичної підтримки тим, хто активно вносить позитивні зміни в навчальний процес.

Використовувалися різні засоби, форми, методи вдосконалення професійної майстерності педагогів, серед них найбільш поширеними були такі:

- інноваційні повідомлення з показом уроків;

- розвиток традиційних і пошук нових форм методичної роботи;

- групові консультації для вчителів, які активно впроваджують завдання компетентнісного та діяльнісного характеру;

- сумісна розробка завдань, що забезпечують умови отримання знань, відповідно до вимог державних стандартів базової та початкової загальної освіти;

- узагальнення та розгляд інноваційного педагогічного досвіду.

Методичний супровід здійснювався диференційовано з:

- молодими та малодосвідченими вчителями;

- керівниками предметних методичних об’єднань;

- вчителями, які атестувалися;

- вчителями, які брали участь в обласній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій;

- вчителями, які проводили відкриті уроки;

- вчителями початкової ланки.

Крім такої диференціації працювали динамічні творчі групи вчителів з підготовки та проведення засідань педагогічних, методичних рад, постійні творчі групи з реалізації науково-методичної проблеми школи, експерементально-дослідницької роботи, впровадження питань національно-патріотичного виховання.

Цільовою орієнтацією інноваційної діяльності було:

- створення та використання інтелектуального продукту, реалізація нових оригінальних ідей;

- впровадження здоров’язбережувальних технологій з використанням біоадекватної (природовідповідної) методики навчання (REAL-методики);

- створення умов виховання в учнів патріотизму, виховання свідомого громадянина, патріота України;

- формування нової філософії освіти на підставі сучасних концепцій організації навчально-виховного процесу.

Робота з молодими вчителями спрямовувалася на:

- вироблення навичок використання педагогічних технологій навчання, які відповідають Державному стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392;

- розвиток ініціативи й творчості, що сприяють підвищенню педагогічної майстерності.

Основними сферами методичної діяльності «Школи молодого вчителя» були:

- урок – його психолого-педагогічні засади;

- сучасні педагогічні технології організації навчання учнів;

- педагогічне портфоліо вчителя;

- види та форми оцінювання навчальних досягнень учнів;

- проблеми формування мотиваційної діяльності школярів за сучасних умов.

Були проведенііндивідуальні бесіди з метою виявлення нахилів, особистих інтересів, умінь здійснювати самоаналіз та самооцінювання. Для з'ясовування, як молоді учителі оцінюють свою підготовленість до проведення уроку, яка допомога потрібна, в якому плані доцільніше їх залучати до методичної діяльності, проводидися індивідуальні бесіди.

За результатами аналізу перших відвідуваних уроків був сформований блок характерних недоліків , що знижують ефективність навчання учнів, серед яких найбільш поширеними є:

- недостатнє забезпечення зворотного зв'язку;

- неефективне використання умов кабінету;

- недостатнє стимулювання навчальної діяльності учнів в процесі уроку.

На підставі виявлених характерних недоліків в організації уроку, було сформовано коло питань для молодих вчителів щодо методичної роботи:

- зміст діяльності вчителя на кожному етапі уроку;

- критерії оцінювання навчальних досягнень учнів та методи стимулювання учнівської діяльності;

- нові вимоги державних стандартів до організації навчання учнів.

Важливе місце в методичній діяльності займала діяльність предметних методичних об’єднань. Керівники методичних підрозділів – це вчителі – методисти, старші вчителі. Вони велику увагу приділяють підвищенню педагогічної компетентності вчителів шляхом залученням їх до різних форм методичної роботи, здійснюють методичне та практичне забезпечення участі вчителів у педагогічних заходах різних рівнів, розробці методичних та дидактичних матеріалів. Підсумки роботи свідчать про те, що методичні об’єднання за своїм змістом сприяли підвищенню педагогічної майстерності вчителів та ефективності організації навчання учнів. На основі вивчення дидактичних розробок учителів, активності виступів на різних рівнях, участі в педагогічних заходах можна констатувати: найбільш продуктивно працювало методичне об’єднання вчителів початкових класів; плідно працювало методичне об’єднання вчителів гуманітарних дисциплін та методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу в плані відбірки матеріалів для роботи з обдарованими учнями, тестових завдань для ДПА, ЗНО. Недостатньою була робота предметно-методичної комісії (вчителів фізичної культури, предмету «Захист Вітчизни»), методичного об'єднання вчителів іноземних мов в навчально-семінарській діяльності.

Важливим надбанням методичних об’єднань вчителів щодо інноваційної діяльності є підготовка матеріалів до обласної виставки-презентації педагогічних ідей і технологій. На ХХХІX обласній тематичній відкритій виставці ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття» з напрямку «Використання інноваційних технологій навчання хімії як основа формування навичок практичної експериментальної діяльності учнів» була представлена робота Філіппової Н.О. за темою «Застосування різних форм подання матеріалу на уроках хімії з метою розвитку пізнавальної активності, творчої діяльності учнів».

Для підвищення професійної майстерності вчителів використовувалися можливості педагогічних рад.
2011/2012 навчальний рік

«Здоров’я збережувальні технології на уроках» (листопад 2011);

«Психолого-дидактичний аспект розвитку пізнавального інтересу школярів» (січень 2012);

«Виховна система як життєвий простір особистості учня» (березень 2102).

2012/2013 навчальний рік

«Формування професійної компетенції вчителя як шлях до успіху» (листопад 2012);

«Упровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій в навчально-виховному процесі» (січень 2013);

«Впровадження сучасних інноваційних технологій в навчально-виховний процес як умова створення якісного освітнього простору» (березень 2013).

2013/2014 навчальний рік

«Розвиток позитивної навчальної мотивації учня НВП як важлива умова покращення якості освіти та розвитку творчого мислення» (листопад 2013)

«Інноваційні підходи до створення моделі сучасного уроку шляхом інтеграції здоров’язбережувальних технологій» (січень2014)

«Особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток учнів у процесі оволодіння ключовими компетентностями» (березень 2014)

2014/2015 навчальний рік

«Від творчого пошуку до ефективного уроку» (листопад 2014),

«Стимулювання пізнавальної діяльності як засіб саморозвитку та самореалізації особистості» (січень 2015),

«Взаємодія школи та сім’ї у вихованні особистості через впровадження моделі Школи, дружньої до дитини» (березень 2015)

2015/2016 навчальний рік

«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» (листопад 2015);

«Використання інноваційних технологій у сучасних умовах розвитку освіти» (січень 2016)

«Виховання національної культури учнів» (березень 2016)

Під час планування та проведення педагогічних рад увага педагогічного колективу зосереджувалася на особливостях сучасних підходів до навчання та виховання підростаючого покоління, висвітленні інноваційних надбань вчителів, приверненні їх уваги до актуальних проблем в педагогіці, що сприяло розвитку ключових, міжпредметних та предметних компетентностей учнів.

Навчально-семінарська діяльність спрямовувалася на розвиток педагогічної техніки вчителів з організації проведення сучасного уроку. Цьому присвячувалися такі семінарські заняття:

- «Сучасні педагогічні технології – запорука ефективності уроку» (квітень 2013 р.)

- «Компетентісно зорієнтований урок: особливості та проблеми» (листопад 2014 р.)

- «Шляхи створення ситуації успіху на уроці як одного з провідних психолого-педагогічних аспектів підвищення ефективності навчально-виховного процесу» (лютий 2015 р.).

- «Професійна компетентність вчителя щодо формування загальнолюдських цінностей учнів» (листопад 2015 р.).

- «Особливості побудови сучасного уроку на засадах компетентісного підходу з метою створення творчої міжособистісної взаємодії між вчителем та учнями» (січень 2016 р.)

Підсумком діяльності педагогів школи стали творчі звіти вчителів, що атестуються, аукціони педагогічних ідей під час проведення предметних декад, конференції:

- «Гармонізація родинного та шкільного виховання на засадах життєтворчості, миру і толерантності з метою створення ситуації успіху на уроці як одного з провідних психолого-педагогічних аспектів підвищення ефективності навчально-виховного процесу» ( квітень 2014).

- «Шляхи формування професійної компетентності вчителя як запорука підвищення іміджу навчального закладу» (квітень 2015 р.)

- «Інноваційні підходи до формування громадянської та національної свідомості особистості учнів у системі роботи загальноосвітнього навчального закладу» (квітень 2016 р.)

Прослідковувалася результативна участь учителів
у виставці-презентації педагогічних ідей і технологій:
Навчальний рік Загальна кількість робіт Вчителі Предмет Нагороди
2012\2013 3 Філіппова Н.О., Рудакова Т.Л., Здорик Н.О. «Стратегія роботи школи щодо виховання здорового підростаючого покоління» адміністрація І місце на обласному етапі
Бужор О.М., Снєгурова Т.Г. «Українські адреси зарубіжних письменників ХІХ століття. Система уроків літератури з мультимедійними презентаціями» російська мова та література ІІІ місце на районному етапі
Карачевцева Н.Л. «Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів шляхом впровадженя здоров’язбережувальних технологій на уроках фізики» фізика ІІ місце на районному етапі
2013/2014 2 Бужор О.М. «Пушкін О.С. Збірка текстів для переказів» російська мова та література ІІІ місце на обласному етапі
Філіппова Н.О., Здорик Н.О., Майстренко О.С., Тельна С.М. «Виховний потенціал Школи, дружньої до дитини, в системі національної освіти щодо виховання здорового підростаючого покоління» адміністрація І місце на обласному етапі
2014/2015 3 Бужор О.М. «Формування громадянської компетентності учнів на уроках світової літератури шляхом використання краєзнавчих матеріалів» російська мова та література І місце на обласному етапі
Філіппова Н.О., Тельна С.М. «Шляхи взаємодії сім’ї та школи для створення поліетнічного середовища з метою формування громадянської та національної свідомості особистості» адміністрація ІІ місце на обласному етапі
Майстренко О.С., Здорик Н.О. «Формування національної самосвідомості особистості шляхом впровадження природовідповідної (ноосферної) освіти та екологічної безпеки» адміністрація І місце на обласному етапі

В 2015 році Тельна С.М. брала участь в конкурсі «Учитель року» в номінації «Правознавство», стала лауреатом районного етапу.

Навчальний рік Вчителі Предмет Результативність
2013/2014 Бужор О.М. Зарубіжна література Дипломант міського етапу
2014\2015 Тельна С.М. Правознавство Лауреат районного етапу

З метою вивчення, узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду вчителів, розкриття та пропагування інноваційних способів, прийомів, форм роботи, які відповідають вимогам сучасності, новим Державним стандартам початкової та повної загальної середньої освіти адміністрація школи приділяла належну увагу роботі з кожним вчителем. Відповідно до технології узагальнення, індивідуально проводилися бесіди для з′ясування: теми досвіду, педагогічної ідеї досвіду; ознак його прояву: методів, форм, прийомів та засобів організації навчання; особливостей діяльності вчителя та учнів; конкретних умов функціонування; тривалості часу існування досвіду.

Крім того для вчителів були розроблені вимоги щодо оформлення папки ефективного педагогічного досвіду (алгоритм опису досвіду, можливі додатки, що розкривають зміст та умови педагогічної діяльності носія досвіду).

Наступним етапом роботи з узагальнення ЕПД була організована робота вчителів з питань:

- приведення в систему наукових, психолого-педагогічних, методичних знань, які покладалися в основу педагогічної діяльності;

- відбір критеріїв, за якими можна встановити динаміку змін в учнівській діяльності;

- опис сторін досвіду, які відображають його специфічну особливість: викладання навчального матеріалу, забезпечення зворотного зв'язку, організація самостійної роботи учнів на уроках, перевірка та оцінювання знань учнів, характер домашніх завдань, їх перевірка та виконання.

- проведення аналізу змін, які відбулися в учнів, учителя;

- зібрання фактів, що підтверджують ефективність вибраних методів.

Узагальнення матеріалів досвіду здійснювалося за підтримкою заступників директора з навчально-виховної роботи. Такий підхід до узагальнення досвіду надавав можливості вчителю відхиляли другорядне, усвідомлювати стрижневу ідею інноваційної педагогічної діяльності, спрямованої на вирішення проблем, пов'язаних з новими вимогами до організації навчання учнів.

Узагальнені досвіди вчителів за 2011-2016 роки

Майстренко Оксана Сергіївна - Формування в біологічної компетентності учнів шляхом впровадження здоров’язбережувальних технологій в навчально-виховний процес

Бужор Олена Михайлівна - Формування громадянської компетентності учнів шляхом використання краєзнавчих матеріалів на уроках світової літератури

Тельна Світлана Миколаївна - Реалізація завдань превенетивного виховання на засадах розвитку життєвих навичок учнів

Педагогічний колектив ХЗОШ № 22 - Впровадження моделі Школи, дружньої до дитини в навчальному закладі з метою виховання здорового підростаючого покоління

Представлені досвіди визнані як локальні ефективні педагогічні досвіди та схвалені для поширення серед колег. До кожного досвіду складено картку поширення узагальнених перспективних досвідів вчителів, до якої занесені елементи, які поширюються; результати, яких може отримати вчитель, запозичуючи досвід свого колеги; форми поширення, що плануються.

Поширення ефективного досвіду відбувається за такими формами:

- захист досвіду;

- опис досвіду в друкованому вигляді для зберігання в методичному кабінеті;

- виступи носіїв досвіду на засіданнях методичних об′єднань, семінарських заняття;

- наставництво;

- проведення відкритих уроків з висвітленням основної ідеї досвіду ;

- майстер-класи.

Теми досвідів свідчать, що інноваційний пошук учителів знаходиться в колі проблем використання компетентнісно зорієнтованих завдань, застосування ефективних форм організації самостійної роботи учнів, прийомів створення позитивної мотивації учнів до навчально-пізнавальної діяльності, соціалізації навчального середовища.

Протягом навчального року педагогами школи
були підготовлені публікації до періодичних видань:

Філіппова Н.О., Тельна С.М. Взаємодія сім’ї та школи як чинник формування громадянської свідомості учня в поліетнічному середовищі (Джерело педагогічних інновацій. Національно-патріотичне виховання у навчальних закладах: Науково-методичний журнал. – Випуск № 3 (6). – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2015. – с. 163-168)

Філіппова Н.О., Здорик Н.О.Система методичної роботи з питань реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти (Джерело педагогічної майстерності. Початкова освіта у векторі сучасних змін: Науково-методичний журнал. – Випуск №4 (56). Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2012. – с.- 167-171)

Вороніна О.П. Досвід навчання читання за букварем А.Н. Рудякова, Т.Я. Фролової, Л.А. Миронової (Джерело педагогічної майстерності. Початкова освіта у векторі сучасних змін: Науково-методичний журнал. – Випуск №4 (56). Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2012. – с.- 107-112)

Здорик Н.О., Майстренко О.С. Формування національної свідомості особистості шляхом впровадження природовідповідної (ноосферної) освіти та екологічної безпеки (Матеріали VІІ Міжнарордного фестивалю педагогічних інновацій/ [Упор. Назаренко Г.А.]. – У двох томах. Том 2. – Черкаси: ЧОПОПП, 2015.- с.162-165Інноваційні підходи до формування громадянської та національної особистості в системі роботи загальноосвітнього закладуКаталог VII Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2016»/ [Автори та упорядники: Рудько С.В., Сокол В.В., Харитонова Л.В.]. К.: компанія «Виставковий світ», 2016.- с.179)

Педагогічні працівники школи у 2011-2016 роках брали участь у районних та обласних науково-методичних заходах. В рамках реалізації методичної теми було проведено

районні колективні форми роботи:

- інструктивно-методичний семінар для заступників директорів з НВР Дзержинського району м. Харкова «Особливості впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти» (28.09.2012 р.)

- семінар для педагогів-організаторів шкіл Дзержинського району "Виховний простір позакласної роботи закладу як важливий чинник соціалізації учнів"(20.11.2013)

- науково-методичний семінар для заступників директорів з навчально-виховної роботи навчальних закладів Дзержинського району на тему "Інноваційні підходи до створення моделі сучасного уроку шляхом інтеграції здоров'язбережувальних технологій в навчально-виховний процес" (14.03. 2014)

міські та обласні заходи:

- науково-практичний семінар для слухачів курсів підвищення кваліфікації ХАНО кафедри методики дошкільної та початкової освіти «Забезпечення позитивного психоемоційного клімату молодших школярів в умовах навчального закладу та сім’ї» (24.11.2011 р.)

- обласна педмайстерня за напрямом "Превентивне виховання" у формі науково-практичного семінару "Сучасна модель превентивної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах" для керівників районних (міських) методичних об'єднань класних керівників, методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів), які здійснюють науково-методичний супровід превентивної виховної діяльності, під керівництвом Волкової І.В., завідувача Центру формування здорового способу життя КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Колісник О.В., методиста Центру формування здорового способу життя КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». (08.04.2015)

У роботі семінарських занять вчителі брали активну участь: виступали, демонстрували фрагменти уроків, висловлювали свої погляди на сучасні вимоги до якості знань та ролі вчителя в забезпеченні якості освіти.

Професійна організація методичної роботи сприяє підвищенню якості педагогічної діяльності більшості педагогів, стимулює інтерес до самоосвіти, значно розширює діапазон методів, прийомів і засобів навчання та виховання, прискорює послідовне впровадження в практику роботи елементів сучасних освітніх технологій. Все надає можливість учителям підвищувати свою майстерність, брати участь в районних, міських, обласних, всеукраїнських педагогічних заходах, використовувати ІКТ.

Школа є інфораційно-консультативним центром Національної мережі Шкіл сприяння здоров’ю. Органічним продовженням стало впровадження в досвід роботи школи проекту «Школа, дружня до дитини». З 2013 року школа є базовим навчальним закладом щодо «Зміцнення потенціалу Всеукраїнської спілки вчителів і тренерів для поліпшення доступу до якісних послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу». Тому діяльність педагогічного колективу спрямована на впровадження інноваційних здоров’язбережувальних технологій, методів організації навчально-виховної діяльності, які сприяють формуванню здорового способу життя учнів.

Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність – це процес унесення нових елементів у традиційну систему, створення та використання інтелектуального продукту, реалізація нових оригінальних ідей та унесення якісно нових елементів в освіту. Відповідно до наказу ГУОН ХОДА від 17.02.2012 № 01-06/172 «Про організацію та проведення дослідно-експериментальної роботи в Харківській області» педагогічний колектив школи працює над темою дослідно-експериментальної роботи «Навчання і виховання учнів через природовідповідну (ноосферну) освіту і екологічну безпеку».

Основна мета дослідно-експериментальної діяльності:

- збереження здоров’я вчителів і учнів у навчальному процесі за умови:

- формування у вчителів поняття про людину як складну біоенергоінформаційну систему;

- ставлення вчителя до себе і до учня як до унікальної неповторної особистості, яка є копією Всесвіту;

- набуття учителем знань про фізіологію роботи мозку людини, геометрію її фізичного тіла, типи нервової системи і організація на основі цих знань учбового процесу і життєдіяльності учнів на ньому.

Завдання дослідження:

- підготовити вчителів до проведення ноосферних уроків з використанням біоадекватної Real-методики викладання;

- сприяти становленню свідомості вчителя, в основі якої – новий погляд на людину як копію Всесвіту;

- провести семінар для вчителів, учасників експериментального дослідження, за спеціально розробленими програмами, націленими на реалізацію природовідповідного принципу навчання.

Для успішного проведення даних проектів активно співпрацюємо з науковцями, громадськими організаціями та вищими навчальними закладами міста Харкова. Для системного науково-методичного супроводу школа співпрацює з КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»; Інститутом охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України; Харківським національним університетом ім. Каразіна; Харківським державним університетом харчування і торгівлі (кафедра хімії, мікробіології та гігієни харчування), Харківським національним фармацевтичним університетом, Харківським національним аерокосмічним університет ім. Н.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Співпраця з науковцями вищих навчальних закладів і наукових інститутів сприяє підвищенню рівня професійно-педагогічної компетентності кожного вчителя, інноваційного потенціалу педагогічного колективу й освітнього закладу в цілому.

Вдосконалення навчально-виховного процесу в школі неможливе без модернізації внутрішньошкільної науково-методичної роботи на інноваційній основі підвищення особистої педагогічної майстерності кожного вчителя, його культури, розвитку мислення, комунікабельності за розумним співвідношенням загальношкільних, групових та індивідуальних форм і видів методичної роботи та самоосвіти педагогів. Склад учнів, структура організації навчально-виховного процесу, кваліфікація педагогів, наявна матеріально-технічна база забезпечують достатній рівень ефективності діяльності закладу у режимі функціонування. Наприкінці кожного навчального року адміністрацією школи проводилися співбесіди та анкетування вчителів про результати роботи над методичною темою з метою планування роботи на новий навчальний рік.

Ураховуючи нові вимоги нормативних документів, що регламентують організацію роботи з обдарованими учнями, розвиток педагогічної компетентності слід спрямовувати на створення інноваційних умов організації індивідуальної роботи з обдарованими дітьми. Центральне місце в структурі методичної роботи займає участь в конкурсах, турнірах, олімпіадах.

За результатами 2014/2015 навчального року учні школи - переможці конкурсів, турнірів та олімпіад:

/Files/images/Таблица8.jpg

Результативність роботи над методичною темою - рівень навченості учнів за предметами на кінець навчального року
Навч. предмети 2008 \2009 2009 \2010 2010\2011 2011\2012 2012\2013 2013\2014 2014\2015
Російська мова 49,8 49,6 51,9 53,5 56,2 61 52
Світова літ., літ-ра 52,3 51,0 53,4 54 57 69 62
Математика 48,2 47 54 49 49,6 55 53
Алгебра 41,1 40,1 41,4 40,1 46,9 41 45
Геометрія 38,5 38,7 41 40 44,4 44 39
Українська мова 54,8 54,9 59,1 59,4 61,2 72 45
Українська літ. 60,1 60,2 66 67,2 69,8 82 60
Географія 40,2 41,7 41 40 44 49 48
Історія України 58,6 59,1 60 61 67 63 61
Фізика 48,1 47,9 41 42 51 44 44
Хімія 50,8 52,1 61 62,1 63,1 54 61
Біологія 44,1 49,5 56 56,1 56,2 64 60

Реалізація науково-методичної проблеми в цілому була успішною та результативною:

201/2012 – ІІ етап Всеукраїеського конкурсу захисту моделі Школи сприяння здоров’я (Всеукраїнський етап - переможець)

2014/2015 – Всеукраїнський огляд – захист моделі якісної превентивної освіти (перможці обласного рівня)

2014/2015 – Диплом за участь у запровадженні Європейських стандартів превентивної освіти від Сектора охорони здоров’я та соціальної сфери Представництва Євросоюзу в Україні т Дитячого фонду «Здоров’я через освіту»

/Files/images/01_Диплом_Киев_1.JPG 2016 рік – колектив школи нагороджений срібною медаллю на Сьомій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2016» в номінації «Інновації закладів освіти у роботі з молоддю в позанавчальний час» за темою «Інноваційні підходи до формування громадянської та національної свідомості особистості в системі роботи школи».

/Files/images/01_Диплом_Киев_2.JPG 2016 рік – колектив школи нагороджений дипломом Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України за презентацію досягнень і впровадження педагогічних інновацій у національній освітній простір.

Під час роботи над науково-методичною темою було виявлено низку питань, які потребують уваги та розв’язання: упровадження сучасних педагогічних технологій навчання й виховання обдарованих та здібних дітей, організація науково-дослідницької діяльності учнів, забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду. Плануємо продовжити працювати над проблемою пошуку та впровадження ефективних технологій сучасного уроку, особливо звернути увагу на впровадження в навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій, створювати необхідні умови для навчання всіх дітей, самореалізації і соціалізації кожної особистості як громадянина України, вдосконалення життєтворчих компетенцій та загальнонавчальних компетенцій вміння вчитися.

Кiлькiсть переглядiв: 3012